Ogólne Warunki Zwrotu Towarów

Ogólne Warunki Zwrotu Towarów OWZT załącznik nr 2

Ogólne Warunki Zwrotu Towarów przygotowane, aby usprawnić zwroty i przyjęcia towarów wracających z dzierżawy. Przygotowane specjalnie dla osób dzierżawiących elementy szalunkowe.

Poniższa instrukcja stanowi załącznik nr 2 do umowy dzierżawy

Postanowienia ogólne do OWZT

 

 • Podstawą do rozliczenia klienta z dzierżawionego sprzętu jest sporządzony w magazynie Wydzierżawiającego dokument przyjęcia z dzierżawy, który zawiera uwagi dotyczące zdawanego sprzętu.
 • Przy zdawaniu sprzętu z dzierżawy wskazana jest obecność upoważnionej przez dzierżawcę osoby, która zapozna się na miejscu z uwagami dotyczącymi stanu zwracanego sprzętu. Sporządzony dokument przyjęcia z dzierżawy jest podstawą do rozliczenia dzierżawcy za zwracany sprzęt, uszkodzenia lub braki.
 • W przypadku nieobecności upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy uznaje on bez zastrzeżeń dokument przyjęcia z dzierżawy wraz z uwagami dotyczącymi stanu zdawanego sprzętu. Dokument sporządzany jest przez magazyniera Wydzierżawiającego, a jego kopia wysyłana jest do dzierżawcy.
 • Wszystkie zwracane elementy winny być oczyszczone z betonu, błota i brudu.
 • Osprzęt musi być sprawny, czysty i kompletny. W stanie niepogorszonym ponad normalne użycie.
 • Zwracane elementy szalunkowe nie mogą być wygięte, odkształcone, złamane, cięte lub niekompletne.
 • Jeżeli zdawany sprzęt nie spełnia warunków zwrotu, dzierżawca zostanie obciążony za układanie, sortowanie, czyszczenie, naprawę lub odkup nowego sprzętu.
 • Powierzchnie sklejek muszą być zabezpieczone przed działaniem wilgoci tzn. wszystkie ubytki laminatu uzupełnione krążkiem lub szpachlą, a mniejsze rysy (max. 40cm długości) i dziury po gwoździach wypełnione szpachlą, oraz powinny być zabezpieczone olejem antyadhezyjnym.
 • Do czyszczenia należy stosować specjalne płyny i oleje antyadhezyjne dopuszczone do kontaktu z betonem nie można używać zużytych smarów, zużytych olei lub ropy.
 • Szalunki ze śladami tłustych palm po olejach, ropie idą w całości do czyszczenia (z wyłączeniem Acrow i Domino szalunki te muszą być przesmarowane płynem antyadhezyjnym na sklejce i po bokach).
 • Elementy drewniane takie jak blaty szalunkowe, sklejka, dźwigary nie mogą być cięte skracane lub nawiercane. Dopuszcza się w sklejce otwory po gwoździach, lecz nie większe niż 2mm.

Godziny pracy magazynów:

 

 • Skotnicka Kraków -pt. 7.30 – 15.30
 • Ciepłownicza Kraków -pt. 7.00 – 14.30
 • Zabrze -pt. 7.00 – 14.00
 • Oświęcim -pt. 7.00 – 14.30

 

Samochody przyjeżdżające po godzinach pracy będą rozładowywane w następnym dniu roboczym. Załadunek oraz zwrot sprzętu należy uzgodnić z Wydzierżawiającym i potwierdzić z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Nie potwierdzone wcześniej wydania i zwroty sprzętu mogą nie być realizowane.

Szczegółowe zasady zwrotów

 

Zasady układania towaru:

 1. Towar musi być układany wg rozmiarów i typów, aby przyśpieszyć i ułatwić rozładunek i klasyfikację zwracanego towaru. Towar powinien być zwracany w takim ułożeniu w jakim został dostarczony na budowę.
 2. Sklejka, blaty szalunkowe, podpory, dźwigary muszą być ułożone w paczkach po max. 50 sztuk
 3. Panele ścienne muszą być ułożone w paczkach po max 6 szt. Waga nie więcej niż 2,5 tony
 4. Panele słupowe muszą być ułożone w paczkach po max 8 szt. Waga nie więcej niż 2,5 tony
 5. Elementy drobnowymiarowe (dł.<1m) powinny być spakowane w kontenerach, wiaderkach, innych pojemnikach lub powiązane w wiązki.
 6. Towar uszkodzony, wadliwy musi być ułożony na górze paczki.

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy lub jeśli wartość naprawy przewyższa katalogową wartość sprzętu, dzierżawca zostanie obciążony za zniszczone elementy. Fakt ten jest odnotowany na dokumencie przyjęcia z dzierżawy w formie informacji: „złom”. W ciągu trzech dni od dnia przesłania dokumentacji z przyjęcia klient jest uprawniony do odbioru uszkodzonego sprzętu. Po upływie tego okresu uprawnienie wygasa, a klientowi z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Wydzierżawiającego.

 

Rozładunek transportu:

 1. Warunkiem koniecznym przy zwrotach jest możliwością rozładunku bocznego wózkiem widłowym. Max udźwig wózka to 2,5 tony. Elementy muszą być oddzielone od siebie przekładkami (klockami) lub zapakowane w koszach oraz dodatkowo jeśli to konieczne spięte folią, drutem lub taśmą tak, by umożliwić bezproblemowy rozładunek.
 2. W razie niespełnienia przez Dzierżawce Warunków zwrotu szalunków systemowych, o których mowa powyżej, Wydzierżawiający:
  1. odeśle transport na koszt Dzierżawcy,
  2. obciąży Dzierżawce kosztami rozładunku według poniższych zasad:
   • 400,00 zł netto za rozładunek do 5 ton
   • 600,00 zł netto za rozładunek do 12 ton
   • 900,00 zł netto za rozładunek do 24 ton

 

Dzierżawcy przysługuje wybór pomiędzy opcja opisana w podpunkcie a i b, przy czym w przypadku braku stosownego pisemnego oświadczenia Dzierżawcy na moment rozpoczęcia zwrotu szalunków, wybór należy do Wydzierżawiającego. Przy wycofaniu ładunku Dzierżawca musi ustalić nowy termin zwrotu, czas naliczania wynajmu jest do momentu faktycznego zwrotu sprzętu i wystawieniu dokumentu PZ.

Interwencje i procedury w przypadku źle zwróconego towarze. Koszty czyszczenia, napraw inne:

 1. Czyszczenie szalunków

Jeśli dzierżawca zwróci towar nieoczyszczony zostanie poinformowany o tym fakcie i wezwany do niezwłocznego oczyszczenia sprzętu. W przypadku nie podjęcia interwencji lub zbyt długiej zwłoki zostanie obciążony dodatkowymi kosztami:

 • Szalunki ścienne, płyty: 10% wartości katalogowej
 • Podpory: 19 zł/szt.
 • Dźwigary: 5zł/mb
 • Sklejka: 5zł/m2
 • Akcesoria, sprzęt drobny, osprzęt lub inne: 10% wartości katalogowej

 

 1. Naprawy drobne / interwencje:
  • Wyciąganie gwoździ ze sklejki 3zł/m2 i dźwigarów 3,0 zł/mb
  • Przekładanie, ponowne układanie lub pakowanie towaru: 80zł/rbh

 

 1. Naprawa w warsztacie:
  • Naprawa poszycia – wymiana sklejki 25% wartości katalogowej płyty
  • Naprawy osprzętu jeśli możliwe 25% wartości katalogowej
  • Naprawa ramy, spawanie, prostowanie (jeśli to możliwe) 50% wartości katalogowej
  • Cięcie uszkodzonego dźwigara 10 zł za czynność + 29 zł/mb za obcięty kawałek do długości normatywnej min. 1,45m

 

 1. Operacje dodatkowe nie uwzględnione wcześniej
  • Rozkręcanie nakrętek ze ściągów 10,0 zł/szt.
  • Nabijanie korków na szalunki 0,3 zł/szt
  • Inne naprawy wg cennika 80 zł/rbh

 

 1. Kasacja towaru / złomowanie

Dla 1 elementu może wystąpić więcej czynności związanych z naprawą i czyszczeniem w takim wypadku cena napraw jednego elementu jest sumowana. Jeśli suma wartości napraw przewyższa cenę katalogową elementu lub naprawa jest niemożliwa dana pozycja jest traktowana jako „złom”, a dzierżawca jest obciążony kosztami wg cen katalogowych nowego sprzętu.

Od podanych kwot może zostać naliczony rabat w wysokości: -30%, -50% -70% lub inny w zależności od skali zabrudzenia i ilości elementów wymagających interwencji. O rabacie decyduje Wydzierżawiający. Jeżeli w danej partii interwencji wymaga min.: 20% sprzętu dzierżawca jest obciążony kosztami za czyszczenie / drobne naprawy całej partii (ze względu na konieczność sprawdzenia, przełożenia i ponownego ułożenia towaru).

 

Podane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć 23% VAT.