Najczęściej zadawane pytania

Stworzyliśmy bazę wiedzy na podstawie najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najpopularniejsze zagadnienia dotyczące dzierżawy szalunków, sprzedaży akcesoriów szalunkowych, a także informacje dotyczące pracy magazynów i ogólnych warunków zwrotu towarów.

OGÓLNE WARUNKI ZWROTU TOWARÓW

 • Podstawą do rozliczenia klienta z dzierżawionego sprzętu jest sporządzony w magazynie Wydzierżawiającego dokument przyjęcia z dzierżawy, który zawiera uwagi dotyczące zdawanego sprzętu.
 • Przy zdawaniu sprzętu z dzierżawy wskazana jest obecność upoważnionej przez dzierżawcę osoby, która zapozna się na miejscu z uwagami dotyczącymi stanu zwracanego sprzętu. Sporządzony dokument przyjęcia z dzierżawy jest podstawą do rozliczenia dzierżawcy za zwracany sprzęt, uszkodzenia lub braki.
 • W przypadku nieobecności upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy uznaje on bez zastrzeżeń dokument przyjęcia z dzierżawy wraz z uwagami dotyczącymi stanu zdawanego sprzętu. Dokument sporządzany jest przez magazyniera Wydzierżawiającego, a jego kopia wysyłana jest do dzierżawcy.
 • Wszystkie zwracane elementy winny być oczyszczone z betonu, błota i brudu.
 • Osprzęt musi być sprawny, czysty i kompletny. W stanie niepogorszonym ponad normalne użycie.
 • Zwracane elementy szalunkowe nie mogą być wygięte, odkształcone, złamane, cięte lub niekompletne.
 • Jeżeli zdawany sprzęt nie spełnia warunków zwrotu, dzierżawca zostanie obciążony za układanie, sortowanie, czyszczenie, naprawę lub odkup nowego sprzętu.
 • Powierzchnie sklejek muszą być zabezpieczone przed działaniem wilgoci tzn. wszystkie ubytki laminatu uzupełnione krążkiem lub szpachlą, a mniejsze rysy (max. 40cm długości) i dziury po gwoździach wypełnione szpachlą, oraz powinny być zabezpieczone olejem antyadhezyjnym.
 • Do czyszczenia należy stosować specjalne płyny i oleje antyadhezyjne dopuszczone do kontaktu z betonem nie można używać zużytych smarów, zużytych olei lub ropy.
 • Szalunki ze śladami tłustych palm po olejach, ropie idą w całości do czyszczenia (z wyłączeniem Acrow i Domino szalunki te muszą być przesmarowane płynem antyadhezyjnym na sklejce i po bokach).
 • Elementy drewniane takie jak blaty szalunkowe, sklejka, dźwigary nie mogą być cięte skracane lub nawiercane. Dopuszcza się w sklejce otwory po gwoździach, lecz nie większe niż 2mm.
 • Skotnicka 272 (szalunki stropowe): PN – PT, 8:00 – 16:00
 • Tyniecka 205 (szalunki ścienne): PN – PT, 8:00 – 16:00

Samochody przyjeżdżające po godzinach pracy będą rozładowywane w następnym dniu roboczym. Załadunek oraz zwrot sprzętu należy uzgodnić z Wydzierżawiającym i potwierdzić z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Niepotwierdzone wcześniej wydania i zwroty sprzętu mogą nie zostać zrealizowane.

 • Towar musi być układany wg rozmiarów i typów, aby przyśpieszyć i ułatwić rozładunek i klasyfikację zwracanego towaru. Towar powinien być zwracany w takim ułożeniu w jakim został dostarczony na budowę.
 • Sklejka, blaty szalunkowe, podpory, dźwigary muszą być ułożone w paczkach po max. 50 sztuk
 • Panele ścienne muszą być ułożone w paczkach po max 6 szt. Waga nie więcej niż 2,5 tony
 • Panele słupowe muszą być ułożone w paczkach po max 8 szt. Waga nie więcej niż 2,5 tony
 • Elementy drobnowymiarowe (dł.<1m) powinny być spakowane w kontenerach, wiaderkach, innych pojemnikach lub powiązane w wiązki.
 • Towar uszkodzony, wadliwy, musi być ułożony na górze paczki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy lub jeśli wartość naprawy przewyższa katalogową wartość sprzętu, dzierżawca zostanie obciążony za zniszczone elementy. Fakt ten jest odnotowany na dokumencie przyjęcia z dzierżawy w formie informacji: „złom”. W ciągu trzech dni od dnia przesłania dokumentacji z przyjęcia klient jest uprawniony do odbioru uszkodzonego sprzętu. Po upływie tego okresu uprawnienie wygasa, a klientowi z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Wydzierżawiającego.

 • Warunkiem koniecznym przy zwrotach jest możliwością rozładunku bocznego wózkiem widłowym. Max udźwig wózka to 2,5 tony. Elementy muszą być oddzielone od siebie przekładkami (klockami) lub zapakowane w koszach oraz dodatkowo jeśli to konieczne spięte folią, drutem lub taśmą tak, by umożliwić bezproblemowy rozładunek.
 • W razie niespełnienia przez Dzierżawce Warunków zwrotu szalunków systemowych, o których mowa powyżej, Wydzierżawiający:
  • odeśle transport na koszt Dzierżawcy,
  • obciąży Dzierżawce kosztami rozładunku według poniższych zasad:
   • 400,00 zł netto za rozładunek do 5 ton
   • 600,00 zł netto za rozładunek do 12 ton
   • 900,00 zł netto za rozładunek do 24 ton

Dzierżawcy przysługuje wybór pomiędzy opcja opisana w podpunkcie a i b, przy czym w przypadku braku stosownego pisemnego oświadczenia Dzierżawcy na moment rozpoczęcia zwrotu szalunków, wybór należy do Wydzierżawiającego. Przy wycofaniu ładunku Dzierżawca musi ustalić nowy termin zwrotu, czas naliczania wynajmu jest do momentu faktycznego zwrotu sprzętu i wystawieniu dokumentu PZ.

1. CZYSZCZENIE SZALUNKÓW

DOCZYSZCZANIE – towar posiada ślady betonu, mleczka betonowego, błota lub został pokryty płynem antyadhezyjnym przed zwrotem, towar nie był czyszczony po użyciu lub czyszczenie nie było wykonane w sposób wystarczający, stan jakościowy zwracanego towaru odbiega od jakości towaru wydawanego z magazynu, wymagane jest dodatkowe czyszczenie towaru

stawka wg godzin pracy magazynu 160 zł / roboczogodzina

CZYSZCZENIE SZCZEGÓŁOWE – towar pokryty zaschniętym betonem lub/i błotem, towar w sposób znaczący odbiega od stanu jakościowego towaru wydawanego z magazynu, wymagane jest indywidualne czyszczenie każdego elementu z osobna w tym wykuwanie zaschniętego betonu

Blaty typu XXL, Mamuty 160,00 zł / netto / sztuka
Wysokość blatu: 330 / 300 / 270 cm 80,00 zł / netto / sztuka
Wysokość blatu: 150/120/ 90 cm 50,00 zł / netto / sztuka
Podpory szalunkowe 20,00 zł / netto / sztuka

 

2. NAPRAWA
Według stawki procentowej liczonej od wartości uszkodzonego towaru

USZKODZENIE 0% – towar wycofany po zwrocie z dzierżawy na koszt wydzierżawiającego,

USZKODZENIE 30 % – towar posiada drobne wady obniżającego jego wartość nie powodujące konieczności wycofania z towaru dzierżawy (dotyczy uszkodzeń elementów drewnianych np. sklejki szalunkowej lub dźwigarów),

USZKODZENIE 50 % – towar wymaga naprawy : spawania, prostowania, kompletowania elementów. Towar po naprawie nadaje się do dalszego użytku,

USZKODZENIE 80 % – towar wymaga naprawy, po naprawie towar nie będzie mógł być ponownie użyty w dzierżawie,

USZKODZENIE 100% / ZŁOM – towar nie podlegający naprawie, lub naprawa nieopłacalna. Dzierżawca ma prawo odbioru towaru do 3 dni od zwrotu. Dotyczy również towaru zabrudzonego betonem bez możliwości czyszczenia,

NAPRAWA WYMIAN SKLEJKI w blatach szalunkowych Tekko / RASTO:

Naprawa punktowa FREZ 40mm / 60mm 40 zł / netto / sztukę
Wymiana sklejki w blatach w blatach TEKKO / RASTO

120 zł / m2 (koszt formatowanej sklejki brzozowej)

+ 160 zł / sztuka (robocizna)

 

3. BRAKI
Za towar niezwrócony Dzierżawca zostanie obciążony wg cennika towaru

stawka wg godzin pracy magazynu 160 zł / roboczogodzina


4. INNE PRACE DODATKOWE MAGAZYNU:

Inne prace czyszczenia lub naprawy nie ujęte w cenniku w tym:

 • Spawanie elementów
 • Czyszczenie dźwigarów
 • Wyciąganie gwoździ
 • Wykuwanie betonu/ udrażnianie otworów na ściągi
 • Piaskowanie
 • Rozładunek ręczny towaru (zwrot bez możliwości rozładunku wózkiem widłowym)
 • Rozładunek po godzinach pracy magazynu (dotyczy zwrotów opóźnionych lub niezaplanowanych)
 • Segregowanie towaru
 • Skręcanie i/lub rozkręcanie towaru do stanu z wydania
 • Odsegregowanie towaru obcego
 • Dodatkowe koszty transportowe przewiezienia towaru Między magazynami (dotyczy zwrotu do niewłaściwego magazynu)

 

5. INFORMACJE DODATKOWE

 • Dzierżawca ma prawo odbioru każdego towaru uszkodzonego, przed naprawą, pod warunkiem opłacenia 100% ceny towaru. Powinien o tym fakcie poinformować Wydzierżawiającego najpóźniej w dniu zwrotu, przed naprawą. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia na 100% Dzierżawca ma 3 dni robocze na odbiór towaru.
 • W cenie wliczone użycie elektronarzędzi i potrzebnego sprzętu. Cena uwzględnia koszt wyłączenia towaru z dzierżawy na czas naprawy i czyszczenia.
 • Dzierżawca po opłaceniu 100% wartości uszkodzonego elementu ma prawo w terminie 3 dni odebrać towar z magazynu. Po tym terminie towar nie będzie przechowywany.
 • Jeśli koszt naprawy lub czyszczenia przewyższa koszt elementu, Dzierżawca zostanie obciążony wg ceny towaru.
 • Elementy drewniane (dźwigary, blaty trójwarstwowe) nie podlegają naprawie, w przypadku uszkodzenia dzierżawca może zostać obciążony kosztami za obniżenie wartości towaru wg stawki procentowej.
 • Nie ma możliwości wykonania czyszczenia przez Dzierżawcę na terenie magazynów.
 • Koszty naliczane są wg cennika obowiązującego w dniu zwrotu.
 • Cennik obowiązuje do odwołania.

Podane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć 23% VAT.

WYNAJEM

Należy wysłać zapytanie na adres e-mail wynajem@abcszalunki.pl lub dostarczyć projekt osobiście. Wymagane informacje to: typ inwestycji i zakres pracy, a także dane inwestycji, dane zamawiającego oraz harmonogram prac.

Termin dostawy szalunków wraz z osprzętem ustalany jest indywidualnie, nie przekracza jednak 2 dni roboczych od momentu podpisania umowy.

Tak, umowa jest wymagana. Potrzebne dokumenty należy podpisać w siedzibie naszej firmy.

Tak, wpłata kaucji jest wymagana. Kwota zabezpieczenia jest uzależniona od skali budowy oraz ilości wypożyczonego towaru.

Koszt dostawy jest uzależniony od odległości pomiędzy magazynem wydającym towar, a miejscem budowy oraz ilości materiału.

Tak, samochód musi być przystosowany do załadunku i rozładunku bocznego przy pomocy wózka widłowego.

Tak, towar wynajmowany jest z pełnym osprzętem.

Tak, można domówić dowolną ilość towaru lub wymienić niektóre elementy. W takim przypadku należy skonsultować wcześniej tę decyzję z projektantem.

Tak, w trakcie wynajmu można dokupić wszystkie niezbędne elementy tracone.

Tak, projektujemy rozmieszczenie szalunków dla wykonawców, doradzamy najefektywniejsze rozwiązania i udzielamy wsparcia na każdym etapie inwestycji.

Zwrot towaru należy zgłosić z minimum dwudniowym wyprzedzeniem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@abcszalunki.pl lub telefonicznie 690 999 725. Po ustaleniu terminu towar należy zwrócić do magazynu, z którego został wydany.

Minimalny okres wynajmu szalunków ściennych wynosi 8 dni, a stropowych 21 dni.

Tak, minimum logistyczne wynosi 1500 zł netto.

Dzierżawa liczona jest od dnia wydania do dnia zwrotu włącznie z uwzględnieniem weekendów i dni wolnych.

Nie, ale współpracujemy z firmami transportowymi specjalizującymi się w przewozie szalunków.

SPRZEDAŻ

Dostępny asortyment można sprawdzić w naszym sklepie internetowym pod adresem sklep.abcszalunki.pl. Zapraszamy również do kontaktu z naszym działem handlowym – nr telefonu: 690 999 204.

Najprostszym i najszybszym sposobem na zakup jest złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym. Wystarczy wejść na adres sklep.abcszalunki.pl, wybrać produkty i dodać je do koszyka, a następnie dokonać płatności online. Towar wysyłamy najczęściej jeszcze tego samego dnia, dzięki czemu zamówiony towar dociera do klienta nazajutrz. W przypadku większych lub bardziej skomplikowanych zamówień prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem sprzedaży pod numerem 690 999 204 lub złożenie zamówienia na adres mailowy: sklep@abcszalunki.pl

W przypadku zamówień w sklepie internetowym towar wysyłamy kurierem DPD lub przesyłką paletową DHL. Większe zamówienia obsługujemy spedycją zewnętrzną. Termin wydania towaru i dokładny sposób dostawy należy uzgodnić wtedy telefonicznie – 690 999 204.

Tak, w przypadku zamówień w sklepie internetowym jest dostępna opcja płatności za pobraniem.

Tak, zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Skotnickiej 272 w Krakowie.

Faktura z odroczonym terminem płatności jest dostępna tylko i wyłącznie dla stałych klientów naszej firmy.

Tak, w siedzibie naszej firmy  jest możliwość płatności kartą.

MENU

SZYBKI KONTAKT

Sprzedaż

Elżbieta Rosiek

tel: 690 999 204

ela@abcszalunki.pl

Wynajem

Oddział Kraków

tel: 690 999 480

wynajem@abcszalunki.pl

Logistyka

Klaudia Knapik

tel: 690 999 725

biuro@abcszalunki.pl

 

Wynajem

Oddział Katowice

tel: 690 999 201

slask@abcszalunki.pl